Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

01. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en voor alle daaruit voortvloeiende leveringen, zulks met uitsluiting van algemene voorwaarden van opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden met koper en de te sluiten overeenkomst met koopovereenkomst aangeduid. Onder levering wordt mede verstaan uitvoering van werkzaamheden. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt koper onze algemene voorwaarden. Door ondertekening van het opdrachtformulier bevestigt opdrachtgever deze voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud ervan kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.

02. Offertes en Orders

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Opdrachten worden door ons schriftelijk bevestigd, alleen door deze schriftelijke bevestiging worden wij gebonden. Indien koper niet binnen vijf werkdagen na verzending van onze orderbevestiging zijn bezwaren aan ons heeft kenbaar gemaakt, wordt onze orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Aanbiedingen en toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, onze vertegenwoordigers of ons overig personeel verbinden ons slechts, indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ten aanzien van door ons opgegeven technische gegevens, maten, gewichten, kleur(echtheid) e.d. behouden wij ons de gebruikelijke spelingen voor. Na ondertekening door de klant staat het contract voor de klant, wij behouden ons evenwel het recht voor om na de 2e inmeting van de overeenkomst af te zien.

03. Prijzen

Onze prijzen inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeld. Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding respectievelijk orderbevestiging geldende kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. Wijzigingen daarvan, voordat levering heeft plaatsgevonden of is voltooid, geven ons het recht tot doorberekenen dan wel tot het zonder rechterlijke tussenkomst annuleren van onze aanbieding en geheel of gedeeltelijk voor ontbonden verklaren van de overeenkomst zulks met uitsluiting van iedere verplichting tot schadevergoeding.

04. Montage

Opdrachtgever zorgt dat de montage werkzaamheden onder normale omstandigheden kunnen worden uitgevoerd en dat de montageplaats goed bereikbaar is, ook voor een eventuele kraan of steigerwerk, en is voorzien van elektra. De montageplaats moet leeg zijn en het dakvlak moet ontdaan zijn van gipsplaten, isolatiemateriaal of andere betimmeringen. Wij zullen, indien nodig, opdrachtgever op de hoogte stellen van details hieromtrent. Kosten veroorzaakt als gevolg van vertragingen in de montage en veroorzaakt door belemmeringen of obstakels komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Onder montage verstaan wij demontage oude dakkapel en/of kozijnen, en montage nieuwe dakkapel en/of kozijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zullen bij de montage de nodige zorg betrachten. Opdrachtgever heeft de plicht te zorgen voor voldoende werkruimte voor het montageteam en vloeren, trappen, meubilair e.d. af te dekken tegen vervuiling en beschadiging. Indien bij de montage schade ontstaat welke het gevolg is van onze schuld, dan zullen wij deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. Schade welke het gevolg is van al bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken, welke voor de montage al aanwezig waren, hoeven wij niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. Opdrachtgever heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren of te verrekenen met de koopprijs. Als opdrachtgever niet voldoet aan de afgesproken betalingsverplichtingen kan de montage door ons worden opgeschort tot dat correcte en volledige betaling (van het tot dan toe verschuldigde bedrag) heeft plaatsgevonden. Vertragingskosten van geplande werkzaamheden kunnen door ons worden verhaald op opdrachtgever. Afwerking met stucwerk, gipsplaat, MDF- of kunststof profiel en/of andere materialen vindt alleen plaats indien dit schriftelijk is overeengekomen. Anders zijn deze werkzaamheden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

05. Levering

Levering vindt plaats in of bij onze fabrieken en/of opslagplaatsen, tenzij uit onze orderbevestiging anders blijkt. Levering vindt plaats op het tijdstip of in de periode in onze orderbevestiging vermeld. Indien in onze orderbevestiging levering op afroep is vermeld, zullen de leveringstijdstippen of perioden door ons in overleg met koper worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Tenzij in onze orderbevestiging anders is vermeld heeft afnemer bij een order op afroep de plicht deze binnen 12 maanden volledig af te nemen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens naar ons oordeel niet tijdig in ons bezit zijn gekomen, wordt de levertijd door ons in overleg met koper na de ontvangst van de gegevens opnieuw vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Overschrijding van overeengekomen levertijden levert geen wanprestatie onzerzijds op en geeft koper geen recht om ontbinding en/of vergoeding van schaden door hem of derden gelden te vorderen.

06. Oplevering

De te monteren goederen worden geacht te zijn opgeleverd op het moment dat wij schriftelijk, dan wel mondeling aan opdrachtgever verklaren dat de montage is afgerond en nadat partijen de montage hebben gecontroleerd en deze door de opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd. In de opleveringsovereenkomst worden eventuele gebreken genoteerd waarbij geldt dat kleine gebreken, die de functionaliteit van de geleverde producten niet in de weg staan, geen reden zijn om de goedkeuring aan de oplevering te onthouden.

07. Annulering

Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever een annuleringsvergoeding verschuldigd van 100% van het totale orderbedrag waarvoor getekend is. De opdrachtgever vrijwaart ons van alle aanspraken van derden, welke een gevolg zijn van die annulering. Het hierboven bepaalde laat onverlet ons recht om nakoming van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding wegens toerekenbare niet nakoming van de overeenkomst te vorderen.

08. Reclames

Voor de beoordeling van soort, kwaliteit, afmeting, wijze van uitvoering e.d. is alleen het gestelde in onze orderbevestiging beslissend. Klachten over hoeveelheden en over gebreken die bij levering door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Klachten over gebreken, die bij levering niet door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden kenbaar gemaakt. leder recht van reclame vervalt, indien de genoemde termijnen niet in acht worden genomen, indien klachten niet schriftelijk worden kenbaar gemaakt, indien ons niet de gelegenheid wordt gegeven klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken; indien toepassing en gebruik van goederen, over welke kwaliteit of uitvoering wordt geklaagd, worden voortgezet en indien levering meer dan een jaar tevoren heeft plaatsgevonden. Retourzendingen worden door ons uitsluitend geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Reclames geven koper nimmer recht betaling van niet betwiste gedeelten van onze vordering op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.

09. Aansprakelijkheid

Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken ten gevolge van fabricagefouten van onze eigen producten. Voor toegeleverde producten van derden hanteren wij de door onze leveranciers, verstrekte garantie en zullen ons naar vermogen inspannen dat genoemde leverancier zijn verplichtingen zal nakomen. Indien klachten over zodanige gebreken door ons gegrond worden bevonden zullen wij te onzer keuze hetzij de gebreken op onze kosten ter plaatse of elders herstellen, hetzij na terug ontvangst der gebrekkige goederen zonder prijsverhoging vervangende goederen leveren, hetzij onder teruggave van de koopsom en indien goederen zijn geleverd, na terug ontvangst der gebrekkige goederen de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren; één en ander zonder dat wij gehouden zijn tot vergoeding van kosten, schaden en interesten, waaronder begrepen winstderving en zgn. gevolg schaden, welke aan herstel, verwijdering of vervanging voor koper en/of derden zijn verbonden of welke direct of indirect gevolg van gebreken voor koper en/of derde ontstaan. Tot vergoeding van kosten, schaden en interesten, waaronder begrepen winstderving en zgn. gevolgschaden, welke als direct of indirect gevolg van door ons gegeven adviezen, van verrichte werkzaamheden, van het niet leveren van, van gebreken aan of het enkel toepassen of gebruiken van onze goederen voor koper en/of derden ontstaan, zijn wij niet verplicht.

10. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijven wij eigenaar van de goederen. Indien de koper met de nakoming van enige verplichting in verzuim is, hebben wij het recht onze goederen te allen tijde terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden, onverminderd ons recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

11. Eigendom Tekeningen etc.

Door ons al dan niet in samenwerking met koper vervaardigde tekeningen, clichés, werktuigen en met behulp daarvan gefabriceerde producten mogen behoudens onze schriftelijke toestemming niet worden nagemaakt. Koper vrijwaart ons van aanspraken van derden op grond van industriële eigendommen ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op zijn aanwijzingen door ons werd gefabriceerd. Matrijzen, werktuigen e.d. blijven uitsluitend ons eigendom, ook indien de koper hiervoor de kosten in rekening worden gebracht.

12. Betaling

Betaling dient te vooraf te geschieden, tenzij in onze schriftelijke orderbevestiging anders is vermeld. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, nadat wij bericht van bijschrijving op één van onze rekeningen hebben ontvangen, indien koper niet binnen de termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij van dat tijdstip af 3/4 % rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op 10 % van het factuurbedrag worden gefixeerd, vallende op de inning en invordering van niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening koper. Indien wij voor de incasso van onze vordering gebruik maken van diensten van derden, zal de afnemer ons een vergoeding verschuldigd zijn van alle door ons aan deze derden ter zake te betalen kosten, waaronder begrepen advocatenkosten welke niet door de rechter worden toegewezen, bijvoorbeeld omdat zij het liquidatietarief te boven gaan.

13. Opschorting Levering

Indien koper met enige betaling in verzuim is, zijn wij niet verplicht (verder) te leveren en kunnen wij de lopende overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd de verplichting van koper om ons schadeloos te stellen. Wij kunnen in dat geval aanspraak maken op een vergoeding als omschreven in artikel 7. Als de schade onze zijde als gevolg van niet nakoming door de opdrachtgever groter is dan de vergoeding als genoemd in artikel 7, dan behouden wij ons het recht voor om een volledige schadevergoeding te eisen. Indien daartoe naar ons oordeel gronden aanwezig zijn, kunnen wij ook na het tot stand komen van de overeenkomst, van koper zekerheid verlangen voor de betaling van de koopsom, vrachtkosten e.d. die koper aan ons verschuldigd is of zal worden. Zolang deze zekerheid niet te onzen genoegen is gesteld, kunnen wij levering opschorten en/of lopende overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons het recht om nakoming en/ lof schadevergoeding van koper te vorderen.

14. Onvoorziene Omstandigheden

Ingeval van oorlog, onlusten, brand en andere rampen, ingeval van gebrek aan grond-, hulp-, en brandstoffen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, ook ten gevolge van weersomstandigheden en in dergelijke gevallen, onverschillig of één of ander plaatsvindt in ons eigen bedrijf of in de ons toegeleverde bedrijven of transportondernemingen; alsmede ingeval van zodanige wijziging der omstandigheden dat (verdere) nakoming van onze verplichtingen voor ons zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijs van ons niet kan worden gevergd, hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de aanbieding te annuleren, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige vergoeding van schaden door koper of derden geleden gehouden zullen zijn. Het voren gestelde is eveneens van toepassing, indien ons na een aanbieding of na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat er naar ons oordeel voor ons bezwaren bestaan of zullen ontstaan ten gevolge van wetten, regelingen of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid) instanties, lichamen of organisaties, welke betrekking hebben op leveranties aan koper of aan degene voor wie onze goederen bestemd zijn.

 

16. Afwijkingen

Bedingen, welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als zij schriftelijk door ons zijn vastgelegd. Zulke bedingen, die afwijken van of in strijd zijn met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleren; de overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven dan van kracht.

19. Toepasselijk Recht

Op alle door ons te sluiten overeenkomsten en op al onze leveringen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van onze algemene voorwaarden, van schriftelijke overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, facturen e.d. is de originele en enige geldende.

20. Geschillen

Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit door ons gesloten overeenkomsten en door ons verrichte leveringen en werkzaamheden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waarin de vestigingsplaats van Glasenrolluik is gelegen.