Op door glasenrolluik.nl geleverd isolatieglas zijn de volgende

STANDAARDGARANTIEBEPALINGEN van toepassing.

1. Door glasenrolluik.nl. wordt met inachtneming van de

hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar,

gerekend vanaf de productiedatum van de isolatieglaseenheid

(of indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum),

geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbare

grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of

aantasting

van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met

een gebrek aan de isolatieglaseenheid.

2. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de

voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland

voldoet aan:

a. De eisen gesteld in de Nederlandse norm NEN 2608, NEN

3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of

b. Andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften

mits door glasenrolluik.nl. schriftelijk geaccepteerd en

naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief

beter dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften.

De afnemer van glasenrolluik.nl wordt geacht op de

hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften

alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op

de hoogte te hebben gebracht.

3. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het

gevolg is van:

a. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw

als het gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;

b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie

door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van

de glaseenheid daaronder begrepen);

c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen,

afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;

d. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de

isolatieglaseenheid

(beplakken met folie of aanbrengen van

schilderwerk op het glas daaronder begrepen);

e. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of

aan de sponningsafdichting; ten behoeve van het onderhoud

is de OAD 2011 (Onderhoud Adviezen Dubbelglas-systemen)

van toepassing, alsmede de NPR 3577;

f. inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping

in de sponning;

g. het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de

randafdichtingen

van de eenheid kunnen aantasten.

h. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die

ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de

eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.

i. aantasting door direct of indirect contact met niet verdraagzame

(beglazings)materialen.

4. Geen garantie wordt verleend voor:

- eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas;

- eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing;

- eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief

zwembaden, tenzij met glasenrolluik.nl. schriftelijk

anders is overeengekomen;

- eenheden met kruisroeden de luxe of glas in lood ingebouwd;

- onvolkomenheden/afwijkingen in de isolatieglaseenheid,

danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen

de tolerantiegrenzen genoemd in de Europese productnormen

voor isolatieglas

NEN-EN 1279, NEN-EN 572, NEN-EN 1096,

NEN-EN 12150, NEN-EN 1863, NEN-EN 14179 en

NEN-EN-ISO 12543.

- vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van

eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties,

hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties,

barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische

hoogteverschillen.

- zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg

van interferentie.

5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn

voor eenheden met brandwerend glas 5 jaar.

6. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn

voor eenheden bestemd voor rollend materieel (zoals

bussen, treinen, etc.) 3 jaar.

7. De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn

vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande

beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing

is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende

isolatieglaseenheid wordt overgegaan, de vervangen eenheid wordt gegarandeerd

gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk

geleverde eenheid.

8. Aan dit garantiebewijs kunnen slechts rechten worden ontleend

of kan beroep op garantie worden gedaan door de leverancier

die uitsluitend als garantiehouder wordt aangemerkt, een en

ander bovendien mits volledige betaling van het factuurbedrag is

ontvangen door of namens glasenrolluik.nl.

9. Claimen van garantie:

De garantiehouder is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk

te beperken en binnen 30 dagen na het constateren van de

gebreken daarvan melding te doen aan glasenrolluik.nl

onder vermelding van factuurnummer en -datum.

10.Rolluiken en screens hebben een garantie gedurende 5 jaar vanaf factuurdatum

mits volgens voorschriften gemonteerd en onderhouiden.